Privacyverklaring


Stichting Wijkcentrum Het Dok (Het Dok) gevestigd Kajuit 4 Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, 9733CA Groningen, telefoonnummer 050 5446888
HJ Cremer is de Functionaris Gegevensverwerking van Het Dok en te bereiken via
hermancremer@wijkcentrumhetdok.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Dok verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn om gebruik te maken van onze
diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens
verwerkt om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijkcentrumhetdok.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Dok verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te bellen of e-mailen, indien nodig, om onze dienstverlening wel of niet uit te kunnen voeren
- Om diensten voor of bij je te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Dok neemt niet op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen besluiten over zaken die gevolgen
kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Dok bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 2 jaren. In archief
bewaren wij bepaalde persoonsgegevens langer voor historische doeleinden of op grond van
belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Dok verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor
uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met evt. derden aan wie we
je gegevens verstrekken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor die verwerkingen.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Het Dok gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van je gegevens en overdraagbaarheid door Het Dok. Je kunt daartoe een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering of overdraging van je gegevens sturen naar hermancremer@wijkcentrumhetdok.nl. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan met een kopie van je identiteitsbewijs.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Dok neemt voor de bescherming van jouw gegevens passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct
contact op via telefoonnummer 050 5446888 of hermancremer@wijkcentrumhetdok.nl.